Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KLICWION.NL

1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1 Opdrachtgever: een natuurlijke persoon, een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid.
2. Algemene Voorwaarden: deze onderhavige algemene voorwaarden.
3. Diensten: de op de website www.klicwion.nl omschreven diensten en producten.
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen KLICWION.NL en Opdrachtgever op grond waarvan KLICWION.NL Diensten verricht.

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen KLICWION.NL en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en op alle door KLICWION.NL te leveren Diensten.
2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn niet mogelijk en algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op en worden hierbij expliciet van de hand gewezen.

 
3. Opdrachtverstrekking/Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand nadat KLICWION.NL de aanvraag voor een klic-melding via de website www.klicwion.nl van Opdrachtgever heeft ontvangen en de Opdrachtgever de verschuldigde kosten heeft betaald. Voor zakelijke klanten die een factuur wensen te ontvangen komt de overeenkomst tot stand nadat de Opdrachtgever de aanvraag voor een klic-melding heeft ingediend.
2. Voor alle door KLICWION.NL te leveren producten wordt uitgegaan van de juistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer van alle op de website gevraagde gegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste afwikkeling van de klic-melding en voor de verzending van de (gebundelde papieren) informatie aan het juiste (email)adres. KLICWION.NL is dan ook niet gebonden aan enige vergoeding van schade en/of kosten ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

4. Termijnen te leveren producten

1. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de afhandeling van de ingediende klic-melding minimaal 2 tot 3 werkdagen duurt. De door de Opdrachtgever ingevoerde klic-melding zal door KLICWION.NL binnen 1 werkdag na het indienen ervan worden ingediend bij het Kadaster. Indien dit, tijdelijk, niet mogelijk is door een storing bij het Kadaster zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gebracht en zal de klic-melding worden ingediend zodra de storing voorbij is.
2. KLICWION.NL zorgt ervoor dat zowel de papieren informatie als de digitale verzending binnen 1 werkdag na aanlevering van de informatie door het Kadaster door KLICWION.NL wordt verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven postadres en e-mailadres. Indien Opdrachtgever niet binnen drie dagen na ontvangst van de digitale informatie aan KLICWION.NL meldt dat hij de papieren informatie niet heeft ontvangen, gaat KLICWION.NL er van uit dat Opdrachtgever de papieren informatie in goede orde heeft ontvangen.
3. Alle genoemde termijnen voor levering zijn naar beste weten vastgesteld, worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar gelden niet als fataal. Een overschrijding van de genoemde termijnen brengt KLICWION.NL niet in verzuim en geeft geen aanspraak op schadevergoeding. Bij afwijking van de genoemde leveringstermijnen zal KLICWION.NL in overleg treden met de Opdrachtgever.

4. KLICWION.NL geeft de informatie die wordt verkregen van het Kadaster door aan de Opdrachtgever en kan niet garanderen dat deze informatie juist en volledig is. Indien de verkregen informatie onjuist is dient de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk contact op te nemen met KLICWION.NL. KLICWION.NL accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door eventuele onjuiste informatie of door onjuist gebruik van de verkregen informatie door Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt aangeraden voor aanvang van de werkzaamheden kennis te nemen van de instructiekaart zorgvuldig graven van het CROW. Deze is gratis te downloaden van de site www.crow.nl. Hierin staat zeer duidelijk vermeld welke stappen moeten worden genomen bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden.

5. Kosten en betaling

1. De kosten voor de te leveren Diensten staan vermeld op de website www.klicwion.nl.
2. De Opdrachtgever ontvangt een digitale factuur welke binnen 7 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan. Indien niet binnen deze 7 dagen wordt betaald is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, een rente verschuldigd van 2% per kalendermaand en zal er na 2 weken een incassoprocedure worden gestart waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste komen van de Opdrachtgever.

6. Intellectueel eigendom en gebruik van de website

1. Alle rechten, waaronder het Auteursrecht, het Databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de website www.klicwion.nl en de te leveren Diensten berusten bij KLICWION.NL, tenzij anders aangegeven.
2. KLICWION.NL accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de website www.klicwion.nl en het feit dat de website niet volledig functioneert. KLICWION.NL zal eventuele storingen op de website zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.
3. Het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website www.klicwion.nl of het aanbrengen van koppelingen daarmee is niet toegestaan.

7. Aansprakelijkheid

1. KLICWION.NL doet alleen de administratieve afhandeling van de klic melding van de Opdrachtgever en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kabels en/of leidingen van netbeheerders of andere schade ontstaan door de werkzaamheden die door de Opdrachtgever worden uitgevoerd of die de Opdrachtgever laat uitvoeren in het kader van de gedane klic melding.
2. KLICWION.NL is voorts niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Opdrachtgever of enige derde van door KLICWION.NL geleverde Diensten.
3. De aansprakelijkheid van KLICWION.NL van welke aard dan ook is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van KLICWION.NL uitkeert in voorkomend geval.

8. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze Algemene Voorwaarden en iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.